About

Global Foresight: Anticipatory Governance and the Making of Geo-cultural Scenarios

The film “Global Foresight. A Journey Begins” (produced by Klaus Salminen) introduces the
research project:


This project investigates how global foresight organizations attempt to anticipate the future, how
scenario models are produced, and what they tell us about proposed solutions for tackling urgent
global challenges.

The project investigates the practices of future foresight in a range of different types of organizations
aiming to advance our knowledge on the underlying cultural assumptions and forms of knowledge
that make up the basis for scenarios for anticipatory governance.

Key questions are:

 • What types of foresight and scenario models are created in organizations geared
  to proposing models for anticipatory governance?

 • Who are the professionals generating, legitimating and disseminating these models
  and what cultural rationalities and epistemic assumptions shape their professional
  practices?

 • What are the social practices involved in creating, shaping, and diffusing the scenario
  models?

 • What role does the organizational context play in the production and distribution of
  scenario models?

 • What forms of knowledge are produced in models for global foresight?


By way of ethnographic comparative analysis, the project aims to contribute to mapping out a new field of
research at the intersection of theories of globalization processes, epistemic communities of foresight, and
theories of governance - the study of anticipatory governance. The project also seeks to respond to
questions about the role of theories of social science and humanities in the making of global foresight
models.


Scientific Advisory Committee
Stephen R. Barley, Stanford University
Chris Grey, Royal Holloway
Tor Hernes, Copenhagen Business School


A summary of the project in Swedish:

Globala framtidsbilder: Anteciperande styrning och skapandet av geo-kulturella scenarier

Projektet undersöker organisationer med inriktning mot studier av framtiden; deras arbete med att
förutse framtiden, skapa modeller för framtida scenarier, samt vad dessa modeller förmedlar i terme
r av föreslagna lösningar för att hantera globala utmaningar.

Genom att undersöka sociala praktiker för prediktion i olika typer av organisationer syftar projektet till
att bidra till kunskap om de underliggande kulturella antaganden och kunskapsformer som utgör basen
för anteciperande styrning.

Centrala frågor är: Vilka typer av scenarier skapas i organisationer vars målsättning är att föreslå former
för anteciperande styrning? Vilka är de yrkesmänniskor som skapar, legitimerar och sprider scenarier och
vilka är de underliggande kulturella rationaliteter och kunskapsperspektiv som formar deras praktiker?
Vilka sociala praktiker utgör grund för skapandet, formandet och spridandet av scenarier? Vilken roll
spelar den organisatoriska kontexten? Vilka former av kunskap produceras i modeller för globala scenarier?

Genom etnografiskt baserad jämförande analys vill projektet bidra till formandet av ett nytt forskningsfält
i skärningspunkten mellan teorier om globaliseringsprocesser, epistemiska gemenskaper inom området
framtidsstudier, och teorier om global styrning (governance) - studier av anteciperande styrning.
Projektet kommer också att bidra till kunskap om den roll som teorier inom samhällsvetenskap och
humaniora spelar i skapandet av scenarier för globala framtidsbilder.